Toilet_ G4

Toilet_ G4

ความสูง ด้านนอก          2.68        เมตร
ความกว้าง ด้านนอก      0.90         เมตร
ความลึก ด้านนอก         1.55         เมตร
ความสูง ของที่นั่ง    0.30-0.52      เมตร
ถังบรรจุของเสีย             450         ลิตร
น้ำหนัก                           95          กิโลกรัม
ปริมาณการใช้                280          ครั้ง
 

วิธีการใช้งาน
1.ใช้สายฉีดชำระล้างสิ่งสกปรก
2.กระดาษชำระทิ้งลงไปในส้วม
3.ห้ามทิ้งขวด,ภาชนะทุกชิ้นลงส้วม


Products Hilight

product1

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ 3x6 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

โถปัสสาวะชาย 1x4

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่ G2

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ตู้ห้องน้ำขนาด 2X6 เมตร - ต่อตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่รุ่น G6

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่รุ่น GK

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่รุ่น GT

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

ห้องน้ำเคลื่อนที่รุ่น GX

ข้อมูลเพิ่มเติม

product1

อ่างล้างมือ

ข้อมูลเพิ่มเติม