Toilet_G5

Toilet_G5

ความสูง ด้านนอก     2.45          เมตร

ความกว้าง ด้านนอก  1          เมตร

ความลึก ด้านนอก    1.1           เมตร

ความสูงของที่นั่ง     0.60           เมตร

ถังบรรจุของเสีย       400            ลิตร

น้ำหนัก                  86            กิโลกรัม

ปริมาณการใช้          400           ครั้ง

วิธีการใช้งาน

1. ใช้สายฉีดชำระล้างสิ่งสกปรก

2. กระดาษชำระทิ้งลงไปในส้วม

3. ห้ามทิ้งขวด,ภาชนะทุกชิ้นลงส้วม

 

 

 

 

 

 


Products Hilight